Σκοπός

Η Ελληνική Ομάδα Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων είναι μη κερδοσκοπική, πολυεπιστημονική, ερευνητική ομάδα που στοχεύει σε θέματα που αφορούν στα σαρκώματα και σε σχετικές με αυτά ενέργειες. Έχει τρεις βασικούς πυλώνες:

Κλινική υποστήριξη

Η βέλτιστη αντιμετώπιση των σαρκωμάτων, ως σπάνια και ετερογενής νόσος, επιτυγχάνεται μέσω της εξειδίκευσης και της ολιστικής προσέγγισης, με συνεχή επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ερευνητών. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ασθενών και συγγενών που αντιμετωπίζουν σαρκώματα, η  ΕΟΣΣΟ προωθεί τις επιστημονικές ανταλλαγές και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ των ερευνητών και των ιατρών. Αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής και τηλεματικής για τη διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεστ, προσεγγίσεων και μοριακών θεραπειών στην Ελλάδα και στοχεύει στην οργάνωση τράπεζας ιστών για τη μελέτη κυτταρικού και γονιδιακού υλικού. Επιπλέον, η ΕΟΣΣΟ λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας επαγγελματιών/ασθενών της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη, με σκοπό να προσφέρεται άμεση πρόσβαση σε ειδικές θεραπείες.

Εκπαιδευτικός ρόλος

Η συνεχής ενημέρωση ιατρών και ερευνητών ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν στα σαρκώματα και στους σπάνιους όγκους είναι καθοριστικής σημασίας. Η ΕΟΣΣΟ οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα σαρκώματα και τους σπάνιους όγκους για ιατρούς και ερευνητές στην Ελλάδα και διευκολύνει την εκπαίδευση και την εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκά κέντρα.

Ερευνητικό έργο

Η κατανόηση της ιδιαίτερης βιολογίας των σαρκωμάτων είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους, ενώ η ετερογένεια και η χαμηλή επίπτωση της νόσου αποτελούν τροχοπέδη για την έρευνα. Η ΕΟΣΣΟ συμβάλλει στην επιστημονική και ιατρική έρευνα, έχοντας ως προτεραιότητα την πρόοδο της βασικής και μεταφραστικής έρευνας, διευκολύνοντας τον εξοπλισμό εργαστηρίων και κλινικών ομάδων με τα απαραίτητα μέσα. Προκειμένου να προωθηθούν οι επιστημονικές ανταλλαγές και η διάδοση πληροφοριών μεταξύ ερευνητών και ιατρών, η ΕΟΣΣΟ οργανώνει συγκεντρώσεις και σεμινάρια έρευνας πάνω στα σαρκώματα και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Η ΕΟΣΣΟ προάγει την επιστήμη και την έρευνα με τους πιο κατάλληλους και τους πιο πρόσφορους τρόπους, μεριμνώντας συγχρόνως για την τήρηση της ανωνυμίας της πληροφορίας που λαμβάνει, σύμφωνα με τον νόμο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εξυπηρετώντας πάντοτε, από επιστημονική και ηθική άποψη, τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Καταστατικό

Στις 19/11/2018 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση, στην οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ομάδας Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων (ΕΟΣΣΟ) που αργότερα δημοσιεύτηκε από τις δικαστικές αρχές του κράτους.

Τελευταία ενημέρωση:
19/11/2018

Έκδοση καταστατικού:
1η Έκδοση

Δείτε το καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Μπουκοβίνας, Παθολόγος Ογκολόγος

Πρόεδρος

Διονύσιος Παπαχρήστου, Παθολογοανατόμος

Αντιπρόεδρος

Στεφανία Κόκκαλη, Παθολόγος Ογκολόγος

Ταμίας

Jose Duran-Moreno, Παθολόγος Ογκολόγος

Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Κυριαζόγλου, Παθολόγος Ογκολόγος

Ειδικός Γραμματέας

Η Επιστημονική Επιτροπή

Γεώργιος Αγρογιάννης, Παθολογοανατόμος

Πρόεδρος

Αναστασία Στεργιούλα, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος

Μέλος

Ιωάννης Παπαναστασίου, Ορθοπεδικός

Μέλος

Βασίλειος Ραμφίδης, Παθολόγος Ογκολόγος

Μέλος

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Βασίλειος Ραμφίδης, Παθολόγος Ογκολόγος

Μέλος

Ειρήνη Παπαδοπούλου, Μοριακός Βιολόγος

Μέλος

Ευαγγελία Σκαρπίδη, Ευαγγελία Σκαρπίδη

Μέλος